מהו התנ"ך?

התנ"ך הוא קובץ הספרים המהווים את כתבי הקודש היסודיים של היהדות. הקובץ הראשון נקרא תורה, התורה היא השם שניתן לחמשת הספרים הראשונים של התנ"ך, הקרויים גם חמשת חומשי תורה, בהם נכתבו כל עקרונות הדת היהודית. על פי האמונה היהודית, התורה נמסרה למשה רבנו במעמד הר סיני. פרשת השבוע היא קטע אחד מתוך חמשת חומשי תורה, המחולקים ל- 54 פרשות. נהוג לקרוא את כולן לאורך שנה. בפרשות מסופרים קורות האנושות ועם ישראל, החל בבריאת העולם, דרך מסע אברהם לכנען ועד ההגעה לארץ ישראל לאחר קבלת התורה, כמו כן מפורטים ההלכות והרעיונות המוסריים הגדולים של העם היהודי. 

מלבד חמשת חומשי התורה, קיימים בתנ"ך, עוד סדרת ספרים, המהווים את כתבי הקודש היסודיים. ספרים אלו מקובצים תחת שני חלקים נוספים. החלק השני נקרא נביאים, ספרי הנביאים מתארים את ההיסטוריוגרפיה של עם ישראל מן התקופה שבין מות משה עד לחורבן הבית הראשון על ידי הבבלים, בנוסף מובאים בחלק הזה תוכחות ונבואות מימי הבית הראשון, גלות בבל ותחילת ימי בית שני. החלק השלישי של התנ"ך נקרא כתובים והוא מכיל תכנים הגותיים, קינות וספרי חכמה, כגון תהלים ושיר השירים.

מהי התורה שבעל פה?

התורה שבעל פה היא מכלול הפירושים אשר אינם מופיעים בתורה שבכתב, ועברו מדור לדור כמסורת על ידי חכמים. התורה שבעל פה עברה בין החכמים לאורך הדורות באמצעות לימוד ושינון. לאחר החורבן הועלו הפירושים על הכתב בכמה חיבורים מרכזיים:

  • המשנה – נכתבה בסוף המאה השנייה בגליל. המשנה היא קובץ ההלכות והדינים הראשון שהעלה על הכתב את התורה שבעל פה באופן מקיף, היא מסודרת לפי נושאים (שישה סדרים מועד, קדשים וכו')
  • התלמוד הירושלמי – נכתב במאה השלישית בגליל, והוא כולל פירושים והרחבות על המשנה, מסודר לפי מסכתות (לא כולם הגיעו לידינו, רק חלקן השתמרו, כגון: שבת ומכות).
  • התלמוד הבבלי – נכתב בין המאות השלישית לחמישית בגליל ובבבל, הוא החיבור המרכזי ביהדות הלמדנית כיום והוא כולל פירושים והרחבות על המשנה ועל התלמוד הירושלמי. התלמוד מסודר לפי מסכתות (37 מסכתות כגון: תענית, חגיגה, יומא וכו').
  • ספר הזוהר – נערך במאה ה-13 בצפון ספרד על בסיס חיבורים עתיקים, המיוחסים לרבי שמעון בר יוחאי מן המאה השנייה בגליל. הספר מכיל מדרשים על פרשות השבוע. הזוהר עוסק ברובד הרוחני, ובתורת הסוד שמאחורי הטקסט התנכ"י, מהזוהר התפתחה תורת הקבלה.

מהי הקבלה?

הקבלה היא תורת הסוד היהודית, שורשיה בחיבורים עתיקים שנכתבו לאחר חורבן בית המקדש במאה הראשונה לספירה. לאורך השנים השפיעו כתבי הקבלה ובמרכזם ספר הזוהר על המחשבה ועל כל זרמי היהדות. במרכז המחשבה הקבלית עומדת השאיפה לאחדות עם הבורא, תוך צמצום הפער בין העולם הגשמי לעולם האלוהי והרוחני. המחשבה הקבלית מבקשת למצוא את ההוויה האלוהית בכל פעולה ובכל גילוי בעולם. האדם עוסק כל ימיו בהתקרבות לאור האלוהי כפי שהוא בא לידי ביטוי במציאות.

הפרד"ס הוא מושג בקבלה העוסק בתורת הסוד. על פי המסורת המופיעה בתיקוני ספר הזוהר, המילה פרד"ס מורכבת מראשי התיבות של המילים: פשט, רמז, דרש וסוד. כל טקסט יכול להיבחן על פי אחד מן הממדים האלו, ברבדים הגלויים, הרוחניים או הנסתרים. הנחת היסוד של תורת הסוד היהודית היא, כי הטקסט אוצר בחובו תמיד, בנוסף לרבדים הגלויים, גם רובד סמוי, שהוא המסר העמוק המועבר לנו כדי שנוכל להתקרב לאלוהות.